මිත්‍රද්‍රෝහියා

Make-enemies-and-influence-people

පොරව ගත්තත් බැටලු හමක්
වෘකයා වෘකයාමයි කවදත්
මිතුරෙකු විලස සිටියත්
හතුරා මිතුරෙකු නොව කවදත්..
දමා ඇතත් වෙස් මුහුණක් අද
ඉවත් වෙයි එය මතු දිනක
එදිවට සිහිකරනු මෙම වැකිය
ඔබයි මිත්‍රද්‍රෝහියා
මම නොවන වග

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s