අහෝ……

දුටුවා සුන්දර සිහිනයක්

පැමිණියේ ඔබ අනවසරයෙන්

ඇතුල් වුනේ කෙලෙසද ඔබ

අහිතක් නැතිවම මගේ සිහිනයට

කෙතරම් සුන්දරද එය

සිටින විට ආදරේ පුරවන් ඔබ

තුරුල් වූයේ ආසාවෙන් මම

අහේතුකව ඔබ තුරුලට

රාගය නොමැති ඔබ සිප ගැනිම්

ආදරෙන් නහවයි මගේ සිත

කෙලෙස දරා ගනිමද ..

දැනෙන මෙ හැගුම් පොදිය

අල්ලාගෙන මගේ දෑත ඔබ

පවසයි ආදරේ දෑස⁣ට එබීගෙන

කෝලයෙන් ඉවත බලන මගේ

මුව හෙමින් සිපගත් අයුරු ඔබ

ඇග කිලාපාලා යන ඒ ආදරය

සුන්දරය අහේතුකව මට

ගෙවුනා ⁣පැය ගනන් ඔබ තුරුලේ

දැනුනේ නැහැ ගතවන බව කාලය මෙසේ

ගැහෙන රිද්මයට හද ගැස්ම ඔහුගේ

සවන් දුන්නෙම් හිද පපු තුර මත ඔහුගේ

වැටුනේ සුව නින්දකට හද ගැස්ම සමගින් ඔහුගේ

දැනුනේ වලාවන් මත හිදිනා බවකි රිසිසේ

අවසන නින්දකින් පසු දිගු

හැරියා දෑසි පතමින් එ් රුවම

අහෝ දෛවය මන්ද

මෙලෙසන් කරනුයේ සරදම් මා හට යැයි

සිතුනේ දැනුන පසුයි

දුටුවේ සිහිනයක් වග මා …

2 thoughts on “අහෝ……

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s