සංවාදයක්

ලස්සනට රවුම්ව හදක් පායලා…දැක්කද… එ හද හිනා වෙන්වා…මම හිතුව ටිකක් එයා එක්ක කතා කරන්න….

“ඔයා කොහොමද ඔහොම හින වෙන්නේ.. “එ මගෙ ප්‍රශ්නයයි….

“ඇයි මම හිනා නොවෙන්නේ..” එ ඔහුගෙ පිලිතුරයි…

“ඇයි …අද කවුරුවත් ඔයට දුක කියුවෙ නැද්ද…”

“හපෝ …හුගක් අය කියුවා…. මෙ දැනුත් කියනවා….”

“ඉතින් …ඒව අහගෙන ..ඔයා කොහොමද හින වෙන්නෙ…”

“ඇයි මම හින නොවෙන්නෙ…” නැවත ඔහුගෙන් පලමු පැනයමයි…

“අහන්න…එයාල මට එයලගෙ ගැටලුකියන බව ඇත්ත…එහෙමයි කියල ඇයි මම එයලයි එ ගැටලු මගෙ කරගන්නේ…එයල ඒව කියන්නෙ මම ඒව විසදයි කියල බලපොරොත්තුවක් ඇතිව නෙමෙ …මම ඒවට බදාවකින් තොරව සවන් දෙයි කියල..හරිම දේ ..එයලට ඕන සවන් දෙන්නන්…නැතිව ගැටලු නිරකරනය කරන්නන් නෙමෙ …ඉතින්… මම කරන්නෙ අහන් ඉන්න එක …. එ කියන්නෙ එයලට අවශ්‍ය දේ…. අනුන්ගෙ ප්‍රශ්න තමන්ගෙ කර නොගන්නා තාක්කල්…අපෙ හිනාව අපි ලග රැදෙවි…”

” ඒක හරි…ඔය කොහොමද හිනා වෙන්නෙ …ඔයට එක දවසක් අදුරෙ ඉන්න වෙන කොට…”

” ඇයි මම හිනා නොවෙන්නෙ… මට තියෙන්නෙ තව දවස් රාශියක්…ඇයි නැති වෙන එක දෙය ගැන හිතලා තැවෙන්නේ…”

අවසානය….අපි ගැටලු මවා ගන්නේ අපි විහින්මයි. හැම දෙයකටම හිතින් ඇලිම… හුගක් ගැටලු වලට මුල් වෙනවා… අපෙ හිනහව අපි විහින්මයි නැති කරගන්නේ…යමක් බලපොරොත්තු විම.. අනුන්ගෙ දෙවල් අපෙ කරගැනීම… නැතිවෙන හැම දෙයක් ගැනම වැඩියෙන් සිතිම..වගේ නොගැලපෙන බොහෝ දෙවල් නිසා …අපිමයි විදවන්නේ…වෙන හැම දෙකින්ම ඉගෙන ගන්න… හැබැයි … එදෙවල් තමන්ගෙ නොකරගන්න…එතකොට… ඔබත් සතුටින්..ඔබ වටා ඉන්න අයත් සතුටින්..

3 thoughts on “සංවාදයක්

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s