අහිමි නමුත් හිනැහෙන මිනිසුන්

මිනිසුන් ආදරයෙන් උමතු වෙන්ව අන්ධ වෙනවා .. අතරමන් වෙනවා…. ඇත්තත් බොරුවත් අතර සක්මන් කරනවා …අවසානයට… අසරණ කම ඉදිරියේ කදුළු සලනවා … කොච්චර පරිනත පුද්ගලයෙක් උනත් ආදරය ඉදිරිපිට ඔහු / ඇය පෘතක්ග්ජන මනුස්සයෙක් … ශරීර කුඩුවක් ඇතුලෙ ගැහෙන හදවතක් තියෙන… දුක වේදනාව දැනෙන එක්තරා මනුස්සයෙක් …… කෙතරම් ශක්තිමත් වෙන්න උත්සහ කරත් …යම් වචනයක් ඇති … ඔවුන්ට … කදුලක් එලියට පනින්න. පිටතින් ශක්තිමත් කියා පෙන්නන් මින්නිසුන් බොහොමයක් … අනුන් හට සවියක් වෙන මිනිසුන් බොහොමයක් දවස ගැනේ හැම තප්පරයකදීම මනසින් දුක් වෙන්ව … හදවතින් වැලපෙනවා …. නමුත් අපි ඔවුන්ට සලකන්නේ ඔවුන් තරම් සතුටින් සිටින පුද්ගලයින් මේ ලෝකේ තවත් නේ වගේ … හේතුව … ඔවුන් ඉතා සතුටින් යන වග අපිට පෙන්වීම ….
නමුත් … සැමට වඩා ජීවිතය විදවන්නේ ඔවුන් … ජීවිතය පරදින්නේ ඔවුන් ….ජිටිහයේ ඔවුන්ට ඔවුන් පතන සතුට නොලැබුන තරම්… නමුත් ඔවුන් සැමට පෙන්නනන්ව … ඔවුන් හොදින් කියල… අපිට මේ වගේ මිනිසුන් මුණ ගැහුණම අපි වඩාත් අවද්දනය දෙන්න ඕන එවන් යට….. මොකද ඔවුන්ට අවශ්‍ය නොවුනත් … ඔවුන්ට රැකවරණයක් අවශයි … ඔවුන්ට් ආදරයක් අවශ්‍යයි ඔවුනට සවන් දෙන්නෙකු අවශ්‍යයි …. ප්‍රදාන වශයෙන් ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ජීවිතය අවශ්‍යයි …. ඉතින් සැමවිටම එවන් අයෙකුට ජීවිතය පෙන්නන්න උත්සහ කරන්න … ඔවුන් අපිට පෙන්නන ලොවට වැඩ මේ ලොව් අවෙනස් බව… ඔවුන්ට දන්වන්න … සැබෑ ජීවිතය ඔවුන්ට පෙන්වන්න……

~තරු ~

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s